Monday, January 2, 2012

Nama Isteri-Isteri Nabi Muhammad

 • KHADIJAH BINTI KHUWALID r.h
 • SAUDAH BINTI ZAM'AH r.h
 • AISHAH BINTI ABU BAKAR r.h
 • HAFSAH BINTI UMAR r.h
 • ZAINAB BINTI KHUZAIMAH r.h
 • UMMU SALMAH HINDUN BT ABU UMAYYAH r.h
 • ZAINAB BINTI JAHSY r.h
 • JUWAIRIYAH BINTI AL-HARITH r.h
 • SAFIYYAH BINTI HUYAI r.h
 • UMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFIYAH r.h
 • MAIMUNAH BINTI AL-HARITH r.h
 • MARIAH BINTI SYAM'UM r.h

No comments:

Post a Comment